INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO MEDYCZNE

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A
ogłasza nabór na stanowisko

PIELĘGNIARKA

I. Wymagania niezbędne wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 11.151.896 z późn. zm.):

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

lub

 • licencjat pielęgniarstwa

lub

 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

Wymagania dodatkowe:

Kursy przydatne w otwartym lecznictwie (dodatkowo oceniane)

 • kurs leczenia ran

 • kurs szczepień

 • kurs EKG

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pielęgniarka środowiskowa:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności:

 • świadczeń pielęgnacyjnych,

 • zapobiegawczych,

 • diagnostycznych,

 • leczniczych,

 • rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia

III. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. list motywacyjny,

 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

 5. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach itp.)

 6. Oświadczenie kandydata, że:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres WSPL SP ZOZ w Koszalinie,
ul. Zwycięstwa 204A, 75-640 Koszalin lub dostarczyć w zaklejonej kopercie osobiście do sekretariatu WSPL SP ZOZ w Koszalinie, IV piętro pok. 419, w godz. 8.00 - 14.00

Termin składania dokumentów: do 10 grudnia 2018 r. do godz. 14.00

Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją udziela Kierownik Pionu Pielęgniarskiego WSPL SP ZOZ w Koszalinie pod numerem telefonu: 261 45 68 25

Opublikowano: 29 listopada 2018 09:11

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Oświadczenie [28 KB]

Kwestionariusz osobowy [32 KB]

Wyświetleń: 231

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.