INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koszalinie

z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A

ogłasza nabór na stanowisko

STARSZY  REFERENT

w Dziale Gospodarczo - Technicznym

 

I. Wymagania niezbędne wynikające ze specyfiki pracy:   

 •  wykształcenie min. średnie
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność posługiwania się elektronarzędziami, narzędziami ręcznymi, kosiarką, piłą spalinową.

 

Wymagania dodatkowe:

 • ogólna znajomość ustawy o rachunkowości,
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z zabezpieczeniem logistycznym,
 • umiejętności analityczne i techniczne
 • znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia gospodarki magazynowej w tym ewidencji ilościowo - wartościowej,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku st. referenta:

1. prowadzenie magazynów Przychodni:

          a)         magazynu sprzętu medycznego,

          b)        magazynu sprzętu technicznego (kwaterunek, elektronika);

2. nadzór nad prawidłową ewidencją aparatury medycznej i wyposażenia nie będącego środkami trwałymi, w tym ich oznaczanie;
3. zakładanie, nadzór i prowadzenie paszportów technicznych rzeczowych składników majątku trwałego;
4. współudział w organizacji i prowadzeniu działalności  w zakresie zapewnienia eksploatacji nieruchomości, gospodarki paliwowo - energetycznej, sieci wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń energetycznych, łączności sygnalizacyjnej, telefonicznej, alarmowej, sprzętu technicznego, medycznego i gospodarczego;
5. współudział w prawidłowym gospodarowaniu mieniem, dbałość o sprawność sprzętu technicznego  i nadzór nad prawidłowym przebiegiem napraw;
6. prawidłowe przyjęcia rzeczowych składników majątku obrotowego;
7. współudział w gospodarce dotyczącej nieruchomości, w tym prowadzenie ewidencji dotyczącej dozoru technicznego;
8. współudział w sporządzaniu rocznego planu konserwacji, legalizacji i przeglądów technicznych urządzeń medycznych, zgodnie z procedurami systemu zarządzania jakością,
9. prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej dotyczącej rzeczowych składników majątku obrotowego:
    a) artykuły biurowe,
    b) sprzęt techniczny (kwaterunek, elektronika itp.)
    c) sprzęt medyczny,

10. współudział w  pracach komisji inwentaryzacyjnych majątku Przychodni;
11. sporządzanie protokołów z kontroli funkcjonalnej zaciągniętych zobowiązań (wydatków) dotyczących bieżącej pracy Działu;
12. współudział w opracowywaniu zarządzeń związanych z działalnością Działu;
13. sporządzanie zbiorczych zestawień do dostawców zewnętrznych według zapotrzebowań poszczególnych komórek organizacyjnych (m.in. gabinetów i poradni), zgodnie z procedurami ISO;
14. przyjęcia dostaw zamawianych materiałów, sprawdzanie ich zgodności z zamówieniem, oraz rozdział i dystrybucja do poszczególnych komórek organizacyjnych (m.in. gabinetów i poradni);
15. współpraca przy opracowywaniu planów konserwacji i przeglądów nieruchomości;
16. współpraca oraz udział przy organizacji bieżących zabiegów konserwacyjnych, napraw i legalizacji sprzętu, a w razie awarii sprzętu lub innych urządzeń wzywanie serwisu technicznego oraz nadzór nad usunięciem awarii;
17. prowadzenie dokumentacji napraw i konserwacji sprzętu;
18. współudział w realizacji zadań dotyczących Działu w zakresie wdrażania oraz funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
19. prowadzenie listy dostawców zgodnie z obowiązującymi procedurami;
20. sporządzanie dowodów obrotu materiałowego i ewidencjonowanie zdarzeń obrotów materiałowych w programie Symfonia Handel;
21. współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz osobami funkcyjnymi Przychodni w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych;
22. prowadzenie aktualnego zbioru przepisów i zarządzeń ogólnych, szczególnych i wewnętrznych, bieżąca ich znajomość,
23. uczestniczenie w kursach i szkoleniach mających na celu ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
24. uczestniczenie w komisjach i zespołach zadaniowych;
25. archiwizowanie dokumentacji na zajmowanym stanowisku pracy;
26. koordynacja organizacji pracy grupy sprzątającej;
27. zastępowanie innych pracowników Działu Gospodarczo – Technicznego w razie ich nieobecności,  w tym konserwatora oraz sprzątacza rejonu zewnętrznego.

III. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 5. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach itp.)
 6. Oświadczenie kandydata, że:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres WSPL SP ZOZ w Koszalinie,
ul. Zwycięstwa 204A, 75-640 Koszalin lub dostarczyć w zaklejonej kopercie osobiście do sekretariatu WSPL SP ZOZ w Koszalinie, IV piętro pok. 419, w godz. 8.00 - 14.00

Termin składania dokumentów: do 26 listopada 2018 r. do godz. 14.00

Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją udziela st. specjalista ds. kadrowo - płacowych WSPL SP ZOZ w Koszalinie pod numerem telefonu: 261 45 77 53

Opublikowano: 16 listopada 2018 14:02

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy [32 KB]

Oświadczenie [28 KB]

Wyświetleń: 272

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.