INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO MEDYCZNE

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A
ogłasza nabór na stanowisko
Technik sterylizacji medycznej

I. Wymagania niezbędne wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 11.151.896 z późn. zm.):

 • wykształcenie średnie i posiadanie tytułu zawodowego Technik sterylizacji medycznej lub
 • wykształcenie średnie i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu sterylizacji i dezynfekcji

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku technik sterylizacji medycznej:

 • przyjmowanie skażonych wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującą dokumentacją, rejestrowanie przyjmowanego sprzętu,
 • kwalifikowanie wyrobu medycznego i poddanie go procesowi mycia, dezynfekcji zgodnie z posiadaną wiedzą,
 • wykonywanie testów funkcyjnych, pakietowanie, konserwacja wyrobów medycznych do procesu sterylizacji,
 • oznakowanie pakietów i stosowanie narzędzi kontroli procesu, zgodnie z obowiązującymi w jednostce procedurami,
 • przygotowywanie wsadu do sterylizatora,
 • dokumentowanie wsadu,
 • nadzorowanie skuteczności procesu przy zastosowaniu  wskaźników kontroli zgodnymi z obowiązującymi normami i przepisami,
 • monitorowanie parametrów fizycznych procesu sterylizacji,
 • przechowywanie oraz ekspedycja materiału po sterylizacji z bezwzględnym przestrzeganiem reżimu sanitarnego,
 • stosowanie standardów i zapisów systemu zarządzania jakością,

III. Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 5. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach itp.)
 6. Oświadczenie kandydata, że:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres WSPL SP ZOZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A, 75-640 Koszalin lub dostarczyć w zaklejonej kopercie osobiście do sekretariatu WSPL SP ZOZ w Koszalinie, IV piętro pok. 419, w godz. 8.00 - 14.00

VI. Termin składania dokumentów:

 • do 12 września 2017 r. do godz. 14.00

Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Wszelkich informacji związanych z rekrutacją udziela st. inspektor ds. kadrowo - płacowych WSPL SP ZOZ w Koszalinie pod numerem telefonu: 261 457 753

Opublikowano: 01 września 2017 11:55

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy [32.5 KB]

Oświadczenie [28 KB]

Wyświetleń: 807

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.