INFORMACJA DLA PACJENTÓW
dotycząca  odbioru recept,  wyników badań radiologicznych, diagnostycznych.

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że w trosce o ochronę danych osobowych pacjenta i w oparciu  o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 25 ust. 1 i 26 ust.1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta     (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z dnia 4 lipca 217 r. t.j.), art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 nr 125 t. j.), oraz Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z dnia  10 maja 2018 r. ), pacjent wykonujący badania radiologiczne, diagnostyczne  w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ  w Koszalinie odbiera wyniki badań oraz recepty

osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości.

Pacjent może upoważnić do odbioru recept oraz  wyników badań inną osobę, składając:

  1. Upoważnienie do odbioru recepty/zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
  2. Oświadczenie do odbioru recepty/zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne,

Wprowadzone   wzory druków znajdują  się na naszej stronie internetowej  pod adresem: www.wspl.koszalin.pl w zakładce druki.  Wzór  upoważnienia można otrzymać również w Dziale Rejestracji WSPL SP ZOZ w Koszalinie.

Osoba odbierająca wyniki badań i recepty przedstawia:
– upoważnienie wypełnione przez pacjenta,
– własny dokument tożsamości. 

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

W WSPL SP ZOZ w Koszalinie został powołany Pełnomocnik ds. praw pacjenta, którym jest:

Pani mgr Izabella Hołowczyk.

Dane kontaktowe : tel. 261 456 530 gabinet nr 34 ( parter / punkt szczepień / poradnia dzieci zdrowych  )
godziny przyjęć : poniedziałek - 12.00 - 13.00
                                  czwartek - 8.00 - 9.00

 

Koordynator ds. weteranów

W WSPL SP ZOZ w Koszalinie działa nieetatowy koordynator ds. weteranów:

Pani Alicja Leitgeber – Miziołek (pracownik rejestracji).

Do podstawowych zadań koordynatora należy:

  1. realizacja i przestrzeganie uprawnień osób poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa,
  2. przestrzeganie zapisów rozdziału 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa regulującego kwestie świadczeń opieki zdrowotnej
    i pomocy psychologicznej ( tekst jednolity Dz. U. 2018.937 ),
  3. współpraca i kontakt z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju.

Kontakt telefoniczny z koordynatorem pod nr. tel. 261 457 792, 261 457 702.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.